กรอกเลขรหัสบัตรประชาชน

คำอธิบาย
      - Not Detected และ Negative หมายถึง ไม่พบเชื้อโควิด-19
      - Detected หมายถึง พบเชื้อโควิด-19 (ให้รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ)
หมายเหตุ :
      - การรายงานผลตรวจผ่านลิงค์ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมายได้ หากต้องการเอกสารยืนยันให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ ARI Clinic ในเวลาราชการ
      - เนื่องจากมีผู้เข้ารับบริการตรวจวินิจฉัยเป็นจำนวนมาก จึงทำให้ห้องปฏิบัติการต้องใช้เวลาในการตรวจวินิจฉัยและยืนยันผลมากกว่าปกติ ซึ่งอาจใช้เวลาประมาณ 24-36 ชั่วโมง นับจากห้องปฏิบัติการได้รับสิ่งส่งตรวจ
      - ในระหว่างรอการรายงานผล โปรดปฏิบัติตามแนวทางในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้ออย่างเคร่งครัด