โปรแกรมคัดกรอง ปัญหาสุขภาพจิตเบื้องต้น

โปรแกรมคัดกรอง ปัญหาสุขภาพจิตเบื้องต้น

สำหรับบุคคลอายุ 16 ปีขึ้นไป

โดย

คลินิกสุขภาพจิต โรงพยาบาลสุทธาเวช

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม